برنامه ریزی نوین

با مطالعه و بررسی انواع برنامه ریزی های تحصیلی در کتاب های آموزشی، به دو سبک عمده برمی خوریم: ۱-سبکی که در آن به برنامه ریزی هفتگی برای آینده و  تعیین ساعت های مطالعه توجه می شود. ۲-سبکی که در ادامه مطالب

روش مطالعه

روند آموزشی در کشور ما  از دو نوع آزمون و در پی آن از دو نوع سبک  مطالعه متفاوت تشکیل شده است. ۱-آزمونهای تشریحی به آزمون هایی اطلاق می شود که جواب سؤال مورد نظر باید به صورت نوشتاری و ادامه مطالب

تاریخچه ی کنکور

تاریخچه ی کنکور امروزه حدود نیم قرن (۴۸تا۹۶) از عمر کنکور در کشورمان می گذرد.آزمونی که در فراز ونشیب سا ل های نوپایی و بعد از گذران دوران جوانی،اکنون در دوران میانسالی و پختگی های به نسل ما رسیده است. ادامه مطالب