کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

توضیحات برای نمایش برگ‌راهنمای‌ کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹کلیک کنید
اطلاعیه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره‌ تاریخ‌، نحوه‌ پرینت کارت‌ و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری‌ سال ۱۳۹۹ برای مشاهده کارت خود می توانید از یکی از چهار روش پایین استفاده کنید توجه داشته باشید که کارت شرکت در آزمون بدون عکس و مهر فاقد اعتبار است.

لینک سازمان سنجش کلیک کنید