زیست

برای ارزشیابی تحصیلی از پرسشهای متنوعی استفاده میشود که شامل حیطههای زیر میباشند:
-۱دانش:
تعداد اندکی از پرسشهای کنکور سراسری و تعداد زیادی از پرسشهای کنکور دانشگاه آزاد را
شامل میشود.
مثال: آنزیمی که در همانند سازی، دو رشته
DNAرا از هم جدا میکند، چه نام دارد؟
-۲درک و فهم: بخش بزرگی از پرسشهای کنکور سراسری در این گروه قرار میگیرند. این نوع پرسشها
در کنکورهای سراسری سالهای اخیر از اهمیت و فراوانیِ بیشتری برخوردار میباشند و بسیاری از پرسش

های سخت و تعیینکننده در این گروه قرار میگیرند. پاسخ صحیح به این نوع پرسشها، نیازمند مطالعه
دقیق و بدون عجله کتاب است و به این منظور پیشنهاد می یکن م که برای تسلط بیشتر در این حیطه به
مطالعه دقیق و بدون عجله کتاب درسی پرداخته و در حین مطالعه به تک تک کلمات در رابطه با تعریف
مفاهیم توجه کافی داشته باشید. این نوع پرسشها در رابطه با کتاب زیست سال دوم از درجه سختی
بیشتری برخوردار میباشند. به عنوان مثال به پرسش مربوط به صحیح یا ناصحیح بودن مطلب زیر توجه
نمایید:
حرکت آب در مسیر غیر
پروتوپلاستی از طریق اسمز صورت میگیرد.
پاسخ درست به این سؤال
نیازمند توجه دقیق به تعریف اسمز میباشد. در تعریف اسمز به وجود غشای دارای نفوذپذیری انتخابی
اشاره شده است. در مسیر غیر پروتوپلاستی، غشایی وجود ندارد و بر این اساس، این مطلب درست نمی

با . شد
-۳کاربرد: بیشتر پرسشهای ترکیبی در این گروه قرار دارند. این نوع پرسشها بیش از حد واقعی خود
سخت به نظر میرسند، به ویژه در نگاه اول. برای پاسخ درست به این نوع پرسشها سه چیز لازم است:
الف( اطلاعات و سطح دانش
ب( درک و فهم صحیح
ج( تمرینهای مکرر برای ایجاد ارتباط بین مطالب گوناگون. حل تستهای ترکیبی فراوان، آمادگی دانشآموز
در این حیطه را افزایش میدهد. البته به شرط فراهم بودن بخش الف و ب.

تذکر: چنانچه از مطالب فوق برمیآید، موفقیت در این سه حیطه نیازمند مطالعه دقیق و مکرر درس زیست
شناسی است.
-۴تجزیه و تحلیل: پرسشهای این سطح از کمترین فراوانی برخوردار میباشند و بیشتر تستهای ژنتیک در
این حیطه قرار دارند.
-۵ارزشیابی: این حیطه، پرسشهای کنکور سراسری و آزاد را شامل نمیشود.
حجم مطالعه مهم است یا عمق مطالعه ؟
اگر دانشآموزی روی %۱۰۰فصول کتب درسی، %۷۰تسلط داشته باشد، شاید تصور کند که در کنکور می
تواند حدود %۷۰نتیجه بگیرد، ولی در بهترین حالت حدود %۳۰نتیجه خواهد گرفت، ولی اگر روی %۷۰
مطالب %۱۰۰تسلط داشته باشد، گرفتن نتیجهای حدود %۷۰ممکن است. بنابراین بهتر است به جای عجله در
تمام کردن کتب درسی به تسلط پیدا کردن روی مطالب توجه کنید